info@freshcar.eu  |  objednavky@freshcar.eu
Doprava zadarmo pri objednávke nad 30€

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27,  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58272 104 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou:

LKS Class s.r.o. 
Stará Bystrica 281, 023 04 Stará Bystrica

IČO: 50 072129

DIČ: 2120173154

IČ DPH: SK2120173154


Spol. zapísaná v och. reg. Okr. Súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: Bankové spojenie: Prima Banka 
Číslo účtu: 799251001
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

predávajúceho výrobky prostredníctvom obchodného systému na doménach: www.freshcar.eu

(ďalej v texte len „predávajúci“)

a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.freshcar.eu podľa všeobecných obchodných podmienok, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

(ďalej v texte len „Spotrebiteľ, resp. Kupujúci“)

 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom pre internetový obchod  www.freshcar.eu  (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä, zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Čl. I

Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo na internetovej stránke www.freshcar.eu, uvedené inak, majú nasledovné pojmy alebo skratky, význam v ďalej uvedených definíciach:

 1. Predávajúcim je spoločnosť:

LKS Class s.r.o. 
Stará Bystrica 281, 023 04 Stará Bystrica

IČO: 50 072129

DIČ: 2120173154

IČ DPH: SK2120173154Spol. zapísaná v och. reg. Okr. súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 7995251001/5600

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

predávajúceho výrobky prostredníctvom obchodného systému na doménach www.freshcar.eu

 1. Portál je internetová stránka Predávajúceho www.freshcar.eu
 2. Spotrebiteľ je akákoľvek fyzická osoba - spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení objednávky nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), ktorá si vyberie z ponuky produktov ponúkaných predávajúcim zverejnených na Portáli, a po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, (ďalej „Objednávka“) so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému predávajúceho.
 3. Kupujúci je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá kupuje tovar na podnikanie a ktorá si vyberie z ponuky produktov ponúkaných predávajúcim zverejnených na Portáli, a po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, (ďalej „Objednávka“) so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému predávajúceho.
 4. Produkt, je tovar alebo služba, ktorú ponúka Predávajúci na predaj v súvislosti s jeho obchodnou činnosťou vykonávanou prostredníctvom e-shopu na portáli.
 5. Zmluvou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie elektronická objednávka zaslaná Predávajúcemu formou elektronického objednávkového formuláru zverejneného na Portáli alebo zaslaním e-mailu, ako písomnej objednávky, ako i ostatné písomnosti medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim, pri ktorých dochádza k vzniku, zmene a zániku práv a povinnosti jednotlivých zmluvných strán.
 6. Strany sú Predávajúci a Spotrebiteľ, resp. Kupujúci;
 7. Účet je účet Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho zriadený na Portáli po zaregistrovaní Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho;
 8. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho, pri poskytovaní a využívaní služieb Predávajúceho, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej podobe na Portáli.

 

 1. Počítanie času, lehoty a doručovanie

10.1. Ak v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, tak do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej jej začiatok. V prípade ak by na takýto deň pripadla sobota, nedeľa alebo sviatok, tak deň určujúci začiatok plynutia lehoty pripadne na najbližší pracovný deň.

10.2. Ak v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, tak posledný deň lehoty na akékoľvek plnenie je nasledujúci pracovný deň, a to v prípade pokiaľ by pripadal takýto deň na sobotu, nedeľu alebo sviatok.

10.3. Ak je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedený pojem bezodkladne, rozumie sa tým lehota nie kratšia ako 3 kalendárne dni.

10.4. Na určenie sviatkov, dni pracovného pokoja, sobôt a nediel sa výlučne použije Slovenský kalednár.

10.5. V prípade ak sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach určujú lehoty na dni, rozumejú sa tým kalendárne dni ak nie je uvedené, že lehoty sa počítajú na pracovné dni.

10.6. Doručovanie, resp. komunikácia Predávajúceho a Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho sa vykonáva prevažne elektronickou formou a to prostredníctvom e-mailu. E-mail sa považuje za doručený v nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, a to i v prípade, ak druhá strana sa o takomto doručení z akýchkoľvek dôvodov nedozvie. Na preukázanie doručenia je každá zo zmluvných strán povinná uchovať si jeho kópiu, na ktorej bude vyznačený dátum a čas odoslania.

 

Čl. II

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na portáli www.freshcar.eu písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zák. č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke je Spotrebiteľ, resp. Kupjúci povinný vyplniť elektronický objednávkový formulár, resp. pri písomnej forme prostredníctvom e-mailu: uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne alebo faxové číslo, e-mail; fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

  Všetky zúčastnené strany, t. j. prevádzkovateľ ale i spotrebiteľ resp. zákazník sa zaväzujú, že pre tento e-shop poskytli pravdivé informácie o svojej osobe alebo firme. V prípade, že zúčastnená strana poskytla chybné či klamlivé informácie má právo druhá zúčastnená strana (prevádzkovateľ) právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka bezodkladne zaevidovaná v systéme predávajúceho a týmto momentom vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim. Predávajúci sa bezodkladne resp. najbližší pracovný deň  skontaktuje so Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a upresní možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu,(ak nie je z objednávky jednoznačná), konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho záväzná.
 4. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do doby, pokiaľ predávajúci nekontaktuje Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho, t.j do dňa, kedy Spotrebiteľ, resp. Kupujúci neobdrží potvrdzujúcu správu od Predávajúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 1. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Preto, ak sa na jednej objednávke nachádzajú produkty s rôznym termínom dodania, bude termín dodania odkonzultovaný pri overovaní objednávky.

2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu produktu od 24 hodín do 30 dní odo dňa zaslania správy o overení objednávky, ak to nie je pri danom produkte uvedené inak.

3.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy produktov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia o čom bude Spotrebiteľ, resp. Kupujúci včas a vhodným spôsobom informovaný.

 

 1. Cena, platobné podmienky, prepravné a balné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny za predávané produkty v cenníku sú uvedené vrátane DPH v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty. Ceny pre zákazníkov, ktorí sú zaregistrovaní ako "veľkoobchod" sú ceny uvedené bez DPH. (po prihlásení do profilu)

2.

Spotrebiteľ, resp. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Predávajúci má právo požadovať od Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho preddavok na kúpnu cenu a to vystavením predfaktúry. Takto uhradený preddavok zo strany Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho sa okamihom splatnosti príslušného daňového dokaldu započítava na kúpnu cenu predávaného produktu. Vytavenie predfaktúry bude Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu oznámené pri overovaní objednávky, kde zároveň mu formou e-mailu, bude zaslaná predfaktúra s vyznačením jej splatnosti. Až po zrealizovaní platby, resp. pripísaní príslušnej zálohy za kupovaný produkt na účet Predávajúceho, bude zo strany Predávajúceho zrealizovaná objednávka produktu a jeho zaslanie Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí Spotrebiteľ, resp. Kupujúci cenu za produkt + dopravné a balné, a prípadne cenu dobierky. Všetky poplatky budú zobrazené na objednávke a nebudú účtované žiadné iné skryté poplatky. Súčasťou zásielky je faktúra ako účtovný doklad za dodaný produkt.

4.

Spôsob dopravy si volí Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.  Pri nákupe nad 50,- Eur nebude Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky cena za dopravu účtovaná, resp. bude Predávajúcim poskytnutá zľava, o ktorej bude Spotrebiteľ, resp. Kupujúci informovaný pri overení objednávky. V ostatných prípadoch si Spotrebiteľ, resp. Kupujúci môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

1)      kuriérom (zasielateľskou službou). Doručovaný tovar Vám bude doručený bežne do 24 hodín po expedícii s nášho skladu.

 1. a)      Dobierkou – zaplatíte pri preberaní zásielky. Suma za poštovné: 5€ s DPH.
 2. b)      Bankovým prevodom – po zaslaní zálohovej faktúry na Váš e-mail, zaplatíte tovar na náš účet. Následne bude tovar vyexpedovaný. Suma za poštovné: 4€ s DPH.

2)      Prostredníctvom Slovensej pošty – na dobierku. Tovar zaplatíte pri preberaní na pošte. Suma za poštovné: 4€ s DPH.

 

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, na príslušnej pošte, alebo kdekoľvek po dohode s kuriérom zásielkovej spoločnosti.

2.

Pri preberaní produktu je Spotrebiteľ, resp. Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Spotrebiteľ, resp. Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ, resp. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až pripísaním fakturovanej sumy na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Spotrebiteľ, resp. Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt Predávajúceho. V prípade poškodenia produktu zavineného Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim, znáša Spotrebiteľ, resp. Kupujúci plnú zodpovednosť za škodu, ktorá takýmto konaním vznikla Predávajúcemu a je povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za produkt.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho momentom prevzatia Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom, ktorý je v objednávke oznančný ako osoba oprávnená prevziať tovar za Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho.

6.

Ak Spotrebiteľ, resp. Kupujúci objednaný tovar neprevezme v dohodnutom termíne, resp. lehote stanovenej Slovenskou poštou, alebo zásielkovou službou, budú mu následne účtované škody vzniknuté predávajúcemu spojené s vrátením zásielky.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa  a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený do sídla predávajúceho osobne, alebo najneskôr v posledný deň lehoty odovzdaný na poštovú prepravu. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ iba v prípade ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.


Produkt nesmie byť poškodený, viditeľne používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Spotrebiteľa predávajúci prevezme tovar späť a do 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.

Sporebiteľ, resp. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť, načo ho Predávjúci vopred písomne upozorní,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časťi ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

 1. Záruka a reklamačný poriadok

Postup pri reklamácii zakúpeného produktu je zverejený v Reklamačnom poriadku Predávjúceho, ktorý je uverejnený na Portáli.

 

VII. Ochrana osobných údajov

1.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o zákazníkoch tretím stranám. Tieto informácie pokladá za predmet obchodného tajomstva. Prevádzkovateľ uchováva poskytnuté osobné údaje bez možnosti ich videnia bežnému používateľovi a dôrazom na ich bezpečnosť.

2.

Poskytnuté osobné údaje spotrebiteľom resp. kupujúcim sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v nevyhnutnej miere ku korektnému vybaveniu objednávky. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa, aby poskytnuté osobné údaje vymazal, pričom prevádzkovateľ tak učiní okamžite.

 

VII. Osobitné ustanovenia

1.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať Spotrebiteľa, reps. Kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Spotrebiteľ, resp. Kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

  2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá Spotrebiteľovi, resp. Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, resp. Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  4. Práva Spotrebiteľa, resp. Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

  5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záveäznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany, teda Predávjúci a Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy, predložia na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 3. Všetky informácie obsiahnuté v zmluve, ako i tie, ktoré si účastníci navzájom poskytli pri rokovaniach alebo pre splnenie predmetu zmluvy, sa považujú za dôverné a predmet obchodného tajomstva. Poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase všetkých účastníkov.
 4. Predávajúci a Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 5. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy, alebo vzniknuté v sú­vislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzá­jomnou dohodou.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom.

 

Náhodné produkty

TOPlist